Vrienden van de Grote Kerk Almelo

Informatie over de werkwijze van de stichting

Uitgangspunt

De kerk, het oudste beeldbepalende monument in Almelo, liggend tussen het rustieke groen rondom Huize Almelo en het levendige stadscentrum, is niet alleen als kerk belangrijk. Het heeft ook een culturele functie voor concerten, evenementen en tentoonstellingen, en dient als zodanig behouden te worden voor iedereen.

Doelstelling

In de statuten staat als doel vermeld:

 • De instandhouding van de Grote Kerk te Almelo als kerkgebouw en als monument
 • De instandhouding van het Kerkplein en de daaraan gevestigde gebouwen, alsmede de daarbij passende omgeving
 • De stichting tracht haar doel te bereiken door gelden ter beschikking te stellen en adviezen te geven ter zake van het onderhoud en beheer
 • De stichting heeft geen winstoogmerk

Met het college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente werden afspraken gemaakt betreffende de financiële ondersteuning van hun zijde, de overdracht van bevoegdheden betreffende het beheer van de Grote Kerk en het Kerkplein en over kosten van personele aard hiervoor. Een gesprek over de personeelskosten moet nog plaats vinden. In deze gesprekken werd eveneens gesteld dat er een nauwe samenhang wordt gezien tussen de Stichting de Schouw en de Stichting Vrienden van de Grote Kerk en het Kerkplein.

De stichting

Bij de oprichting van de Stichting in 1994 werd het bestuur gevormd door: Mw van der Horst, de heer E. ten Cate, de heer R.van der Loef, de heer Graaf van Rechteren Limpurg en de heer P. Tulp onder voorzitterschap van de heer E. ten Cate. De stichting heeft de volledige restauratie, die nodig was, en al het onderhoud van het exterieur van de kerk met verve gerealiseerd waarbij ook veel eigen vermogen van de bestuursleden is geïnvesteerd als aanvulling van de benodigde gelden. De technische begeleiding en het aanvragen van de benodigde subsidies waren in handen van de heer Graaf van Rechteren Limpurg. In mei 2011 vond het bestuur haar hoofdtaak, zijnde de restauratie, voltooid. In 2011 werd de ANBI status aan de Stichting toegekend. In overleg met de wijkkerkenraad van de Grote Kerk werd een nieuw bestuur aangesteld bestaande uit de heren: D. ter Braak (voorzitter), B.Steijnis, H. Kleisen, R. Reinders en Joh. Engberts.

Werkwijze

In het voorjaar van 2011 werd een actie gehouden teneinde benodigde gelden te verkrijgen. Tevens werd een benefietconcert gehouden om het culturele gebruik te accentueren. Voor de komende jaren wil de Stichting Vrienden van de Grote Kerk en het Kerkplein haar doelstellingen bereiken door:

 • Het onderhoud ter hand nemen op aanwijzingen van het onderhoudsplan opgesteld door de Monumentenwacht
 • Het beheer van de Kerk ,het Kerkplein en de parkeerplaats zo rendabel mogelijk te maken zonder daarbij  afbreuk te doen aan de functie “kerkgebouw”
 • Beperken van stookkosten
 • Het opstellen van een begroting waarin inkomsten en uitgaven duidelijk weergegeven worden
 • Duidelijke, gegarandeerde, financiële afspraken over meerdere jaren met het College van Kerkrentmeesters
 • Bevorderen van giften ,ook middels legaten en notariële schenkingen
 • Geldwerving middels aanvragen van projectsubsidies
 • Aanvragen van onderhoudssubsidies op basis van het onderhoudsplan
 • Het regelmatig contacten onderhouden met het College van Kerkrentmeesters waarvan de penningmeester als adviseur van de Stichting zal meedenken met het bestuur.
 • Het onderhouden van contacten met de wijkkerkenraad van de Grote Kerk middels deelname in het bestuur van een lid van de wijkkerkenraad
 • De boekhouding door het kerkelijk bureau te laten onderhouden evenals de noodzakelijke secretariële ondersteuning. Dit in verband met de relatie met het College van Kerkrentmeesters

De contacten met de Vrienden van de Stichting welke bijdragen in de ondersteuning van de Stichting wil het bestuur honoreren met een jaarlijks muziekevenement met het motto “er zit muziek in de Grote Kerk”